Cairt Chustaiméara

Last updated at 10:17 on 29/07/2021

Na nithe a dhéanaimid:

Is é an Oifig Luachála gníomhaireacht luachála maoine an Stáit. Is é atá inár bpríomhghnó ná luacháil maoine tráchtála agus maoine tionsclaíche ar mhaithe le cúrsaí rátaí tráchtála. Le linn ár ngnó a dhéanamh, bímid i dteagmháil go tráthrialta le raon custaiméirí éagsúla, lena n-áirítear íocóirí rátaí agus daoine eile den phobal, Údaráis Áitiúla, gníomhairí gairmiúla atá ag gníomhú thar ceann íocóirí rátaí nó cliaint eile, taighdeoirí ginealais agus gníomhairí ginealais, agus baill foirne de chuid Ranna agus Oifigí eile Rialtais.  

Sa Chairt Chustaiméara  seo, leagtar amach na caighdeáin ar féidir leatsa, mar chustaiméir, a bheith ag súil leo ón Oifig Luachála.

Ár gcuid Mionsonraí Teagmhála:
An Oifig Luachála 
Bloc 2, Ionad Irish Life
Sráid na Mainistreach Íochtarach
Baile Átha Cliath 1 
Teil: +353 1 817 1000
Facs: +353 1 817 1180
Locall: 1890 304 444
ríomhphost:  info@valoff.ie
Láithreán Gréasáin:  www.valoff.ie
Má dhéanann tú teagmháil linn le teileafón, feidhmeoimid mar a leanas:
 • freagrófar do ghlaoch go pras agus tabharfar ainm an duine a fhreagraíonn an glaoch uait
 • déileálfar go cúirtéiseach agus go cuiditheach leat le linn déileáil le d’fhiosrú
 • cinnteofar go ndéileálfaidh duine ar féidir leis/léi aghaidh a thabhairt ar d’fhiosrú leis an nglaoch uait. Más rud é nach féidir linn freagra a thabhairt láithreach, breacfaimid síos na mionsonraí a bhaineann le d’fhiosrú agus glaofaimid ar ais ort laistigh de 2 lá oibre.
Beimid ar fáil de ghnáth chun do chuid glaochanna a fhreagairt idir 9.15am agus 5.30pm, Luan go Déardaoin, agus ó 9.15am go 5.15pm Dé hAoine, gan laethanta saoire poiblí a áireamh.

Má chuireann tú comhfhreagras chugainn le ríomhphost nó leis an ngnáthphost, feidhmeoimid mar a leanas:
 • tabharfar freagra ar ghnáthiarrataí ar fhaisnéis laistigh de 10 lá oibre
 • seolfar freagra eatramhach laistigh de 5 lá oibre maidir le saincheisteanna ar gá breithniú mionsonraithe a dhéanamh ina leith. Mar chuid dár bhfreagra, tabharfaimid míniú ar an gcúis leis an moill, inseoimid duit cé atá ag déileáil leis an ábhar, agus, más féidir, luafar cén uair a mbeidh freagra cinntitheach ar fáil.
Má thugann tú cuairt ar ár n-oifig:
 • déanfaimid deimhin de go ndéileálfaidh duine éigin leat go pras
 • urramóimid do phríobháideachas
 • más rud é nach féidir linn déileáil le d’fhiosrú láithreach, déanfaimid teagmháil leat laistigh de 2 lá oibre.
Bíonn ár n-oifig phoiblí ar oscailt ó 9.30am go 4.30pm, Luan go hAoine, gan laethanta poiblí a áireamh.

Féachfaimid le saoráidí glana, compordacha, inrochtana a chur ar fáil inár n-oifig phoiblí. Ach, má tá riachtanais rochtana ar leith agat, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Rochtana do Dhaoine Faoi Mhíchumas, Celia Madsen, Teileafón: +353 1 817 1024 , ríomhphost:  celia.madsen@valoff.ie sula dtabharfaidh tú cuairt orainn

Más gá dúinn iniúchadh a dhéanamh ar do mhaoin le linn luacháil a dhéanamh:
 • féachfaimid le teagmháil a dhéanamh leat sula ndéantar iniúchadh
 • sula ndéantar an t-iniúchadh, taispeánfaidh ár n-oifigeach cárta aitheantais duit agus soláthróidh sé/sí mionsonraí teagmhála duit
 • tabharfaidh ár n-oifigeach bileog faisnéise duit agus beidh mionsonraí le fáil sa bhileog sin faoin bpróiseas luachála agus faoi do chuid ceart faoin reachtaíocht iomchuí.
Rúndacht faisnéise:

Ní dhéanfar aon fhaisnéis a thugann tú dúinn le linn ár gcuid oibre luachála a nochtadh do thríú páirtithe ach amháin le toiliú sainráite uaitse nó thairis sin, de réir ár sainordaithe reachtúil agus ár n-oibleagáidí dlíthiúla.

Cumarsáid a dhéanamh le Custaiméirí:

Táimid tiomanta i leith ár gcuid seirbhísí a athbhreithniú agus a fheabhsú ar bhonn leanúnach agus rachaimid i gcomhairle lenár gcustaiméirí ó am go ham ar mhodh suirbhéanna i measc custaiméirí agus lorgóimid do chuid tuairimí faoinár seirbhísí trínár láithreán gréasáin. Bainfimid úsáid as an aiseolas sin chun feabhas a chur ar ár gcuid seirbhísí d’fhonn freastal ar riachtanas na gcustaiméirí ar bhonn leanúnach.

Ina theannta sin, déanfaimid idirchaidreamh le custaiméirí agus le geallsealbhóirí trí bhíthin rannpháirtíochta i seimineáir iomchuí agus trí bhíthin seisiúin eolais maidir le forbairtí tábhachtacha is díol spéise do chustaiméirí ar leithligh agus d’eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht thar ceann custaiméirí.

Más rud é go bhfuil tú míshásta lenár seirbhís:

Tá baill foirne na hOifige Luachála tiomanta i leith seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar. Ach, má bhíonn tí míshásta i dtaobh na slí ina ndearnamar aon cheann dár seirbhísí a sholáthar, iarrtar ort an méid sin a chur in iúl ar dtús don bhall foirne lena mbaineann.

Táimid tiomanta i leith an méid seo a leanas:

 • saincheisteanna a réiteach ag an gcéad phointe teagmhála, más féidir sin a dhéanamh
 • déileáil le saincheisteanna ar mhodh cúirtéiseach, dlúsúil, éifeachtúil
 • aghaidh a thabhairt, a luaithe agus is féidir, ar aon ghníomh mícheart nó míchuí dár gcuidne

Más rud é nach mbíonn tú sásta leis an modh inar tugadh aghaidh ar d’ábhar imní, féadfaidh tú an t-ábhar a tharchur chuig ár nOifigeach Gearán (mionsonraí anseo thíos) agus féachfaidh an tOifigeach sin le freagra a chur ar fáil laistigh de 10 lá oibre.

Más rud é nach mbíonn tú sásta leis an modh inar tugadh aghaidh ar d’ábhar imní, féadfaidh tú an t-ábhar a tharchur chuig ár nOifigeach Gearán (mionsonraí anseo thíos) agus féachfaidh an tOifigeach sin le freagra a chur ar fáil laistigh de 10 lá oibre.

An tOifigeach Gearán:

Anne Durkin, 
Teileafón:  +353 1 817 1149
ríomhphost: anne.durkin@valoff.ie

Cabhraigh linn cabhrú leatsa:

Tá infheistíocht shuntasach déanta againn i bhforbairt córas nua-aimseartha faisnéise d’fhonn feabhas a chur ar ár gcuid seirbhísí agus leanfaimid d’infheistíocht den sórt sin a dhéanamh. Mholfaimis duit úsáid a bhaint as ár gcuid seirbhísí ar líne atá ar fáil trí www.valoff.ie , , más féidir, agus táimid tiomanta i leith na seirbhísí sin a leathnú ar bhonn leanúnach.

 

Loading